دزدی

گرفتن دارایی دیگران بدون اجازه یا رضایت آنها

دزدی(سرقت) گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند. به کسی که عمل دزدی را انجام می‌دهد دزد (حرامی) می‌گویند.

Paul-Charles Chocarne-Moreau, The Cunning Thief, 1931

گفتاوردها ویرایش

  • «همهٔ ما به شکلی دزد هستم، اگر چیزی را بردارم و که فوراً نیازی به آن ندارم و نزدِ خود نگه دارم، آن را از شخصِ دیگری دزدیده‌ام.»
    • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۴۱
  • «رسیدگی به انسان‌های بیمار کار شرافتمندانه است، اما بیماران واقعی دزد‌هایی اند که به آنها دستبرد می‌زنند، و من از وجود این بیماری در درون آنها مطلع هستم و با چشمانم اعمال آنها را زیر نظر می‌گیرم، بعد از آن تنها چیزی که قابل انجام می‌باشد این است که این بیماری را باید نابود کنم حتی اگر به قیمت نابودی آن دزد‌ها. باشد»

توبین بل، فیلم SAW در نقشجان کرامر