جنگل

گفتاوردهاویرایش

  • «کسی که از صدای خش خش درختان [حفیف] می‌ترسد، هرگز واردِ جنگل نمی‌شود.»
  • http://www.eqtibas.com/author/425