جمعه روزِ پس از پنجشنبه و پیش از شنبه است.

UTM-friday.JPG

گفتاوردهاویرایش

  • «چون برای نماز جمعه ندا درداده شد به سوی ذکر خدا بشتابید و داد و ستد را واگذارید...»