جغرافیا

دانشی است که دربارۀ سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب و هوا و پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط آن‌ها با انسان گفتگو می‌کند.

جغرافیا رشته‌ای از علوم است که به مطالعه اراضی، ویژگی‌های زمین، ساکنان و پدیده‌های زمین می‌پردازد.

World map 2004 CIA large 1.7m whitespace removed.jpg

دربارهویرایش

  • «همه آنچه من همیشه می‌خواستم، جهانی بدون نقشه است.»