تروتی ویک

بدون منبعویرایش

  • «مایوس نباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید.»