تختخواب اثاثی است که برای خوابیدن و آسودن استفاده می‌شود.

Colored dice with white background
Colored dice with white background

گفتاوردهاویرایش

  • «چو سیلاب خواب آمد و مرد برد // چه بر تخت سلطان، چه بر دشت کرد»