تئودور روئتکه

شاعر و نویسنده آمریکایی

تئودور روئتکه (۱۹۰۸-۱۹۶۳) شاعر آمریکایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «هنگامِ تاریکی، چشم بینا می‌شود.»
    • منبعِ غیر مستقیم،Writing to heal the soul:Transforming grief and loss through writing، ۲۰۰۲، سوزان زیمرمن، فصل 11