بیرم ولد عبید

Biram Dah Abeid.jpg

بیرم ولد عبید (۱۹۶۵) سیاستمدار موریتانیایی.

گفتاوردهاویرایش

  • «در کشور ما تضاد ایدئولوژیکی بین حاکمان و گروه‌های حاکم و منافع آنها از یک سو و بخش بزرگی از مردم کشور و منافع آنها از سوی دیگر وجود دارد. مردمی که با برده‌داری، نژادپرستی و انواع تبعیض‌های دیگر، مدتهاست که سرکوب شده‌اند.»[۱]

منابعویرایش