بید/بیدا همچنین شهرت‌یافته به سنت بید و بید محترم/مکرَّم (۶۷۲/۳، ۲۶ مه ۷۳۵، جارو، تاین و ور) راهب انگلیسی در نورتامبریایی در صومعه سنت پیتر در مونورماوس (امروزه بخشی از ساندرلند انگلستان) بود. او به عنوان نویسنده و محقق شناخته شده است، و مشهورترین اثر او، تتاریخ مذهبی مردم انگلستان است که او را «پدر تاریخ انگلیسی» می‌دانند.

گفتاوردها ویرایش

  • «اگر تاریخ کارهای نیک مردانِ نیک را ثبت کند، نیوشندهٔ اندیشمند ترغیب می‌شود تا به آنچه نیک است تأسی جوید؛ اگر کارهای بد مردان بد را ثبت کن، شخص مؤمن، مستمع یا خوانندهٔ متدین ترغیب می‌شود تا از همهٔ آنچه گناه‌آلود است اجتناب ورزد و سرسختانه از آنچه نیک می‌شمارد و خشنودی خداوند را فراهم می‌سازد، پیروی کند.»

منابع ویرایش