بهشت می‌تواند صبر کند (فیلم ۱۹۴۳)

بهشت می‌تواند صبر کند (به انگلیسی:

گفتگوها ویرایش

" ناغافل خوابم برد. وقتی بیدار شدم قوم و خویش دورم جمع شده بودند و فقط حرفهای خوب خوب درباره‌ام می‌زدند. اون وقت بود که فهمیدم مردم.

پیوند به بیرون ویرایش