امیر حاج حسینی

دربارهٔ او ویرایش

  • «از شاعران شیعهٔ سادات جنابد (گناباد) (خراسان معاصر) است.»
    • امیر علیشیر نوایی[۱]

منابع ویرایش

  1. رجوع به امیر حاج حسینی و ریحانة الادب ج ۱ ص ۱۰۸ شود.