امیرکبیر

نخستین صدراعظم ایران در دوره ناصرالدین شاه قاجار

امیرکبیر (۱۸۰۷–۱۸۵۲) از صدراعظم‌های ایران در زمان ناصرالدین‌شاه قاجار.

AmirKabir naghashbashi.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «اگر نیت یک ساله دارید، گندم بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت بکارید و اگر نیت صد ساله دارید انسان تربیت کنید .»

دربارهٔ اوویرایش

  • «سیاست مذهبی امیر دو جهت ثابت و مشخص داشت: کاستن از نفوذ روحانی و منع دخالت در سیاست؛ آزادی و مدارای دینی .»
    • فریدون آدمیت امیر کبیر و ایران، دکتر فریدون آدمیت، نشر خوارزمی ،۱۳۷۸

منابعویرایش