امنیت حوزه‌ای از مقاومت یا پشتیابی از آسیب دیدن است. بر هر دارایی آسیب پذیر و ارزشمند مثل: افراد، مساکن، جامعه، ملّت، یا سازمان‌ها.

گفتاوردها ویرایش

  • «هر فردی حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد.»
    • از اعلامیه حقوق بشر