السدیر مک‌اینتایر

السدیر مک‌اینتایر (۱۹۲۹) فیلسوف اسکاتلندی.

Alasdair MacIntyre.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «رابطهٔ باورها با اعمال چیست؟ آیا آنچه که آدمی بدان معتقد است در عمل، جایگزینی برای رفتارش خواهد شد، به گونه‌ای که تفاوتی را در زندگی اجتماعی او ایجاد کند؟ یا آنچه که انسان بدان باور دارد، فارغ از آن چیزی است که بدان عمل می‌کند؟»[۱]

منابعویرایش