احمد مسلمانی (۱۹۷۰)، روزنامه نگار مصری.

گفتاوردها ویرایش

  • «معضل مصر شبیه به اسطورهٔ سیزیف است.»[۱]

منابع ویرایش