ابوحیان توحیدی

ابوحیّان علی بن محمد توحیدی (۳۱۰ - ۴۱۴ هـ / ۹۲۲ - ۱۰۲۳ م) فیلسوفِ متصوّف و ادیب عرب زبانِ ایرانی در سدهٔ چهارم ق.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش