۷ مارس

تاریخ

نقل‌قول‌های روز از سال‌های پیش:

۲۰۰۷
«قضاوت فوری در چیزهایی که جنبه‌های مختلف دارند دلیل سفاهت و دیوانگی‌ است.» مونتنیه


۲۰۰۸
«آنکس که به انتظار تشنگی ننشیند، هرگز لذت حقیقی ِ نوشیدن را درک نخواهد کرد.» مونتنیه
۲۰۰۹

یادروزویرایش