کاظم موسوی بجنوردی

با سیّد محمّدکاظم موسوی بجنوردی اشتباه نشود.

سیّدکاظم موسوی بجنوردی تاریخ‌نگار، اندیشمند و نویسندهٔ ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «کردستان در میانه قلمرو ایران فرهنگی و دنیای عربی و ترکی قرار دارد و در طول تاریخ تا به امروز، دروازه فرهنگ آریایی و ایرانی در قلمرو عراق، شام و آناتولی بوده است.»
    • روزنامهٔ شرق، شماره ۲۱۳۷، ۲۲/۷/۱۳۹۳