پیاده‌روی

پیاده‌روی موضوع این نوشتار است.

People walking.jpg
2005 Mellat Park Tehran 8695376.jpg

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش