پلیس

موظفه اجرای قانون و قوانین

پلیس

گفتاوردها ویرایش

  • «فقط دو نفر در زندگی ات هستند که باید بهشان دروغ بگویی : پلیس و دوست دخترت!»