باز کردن منو اصلی

گفتاوردهاویرایش

  • «فقط دو نفر در زندگی ات هستند که باید بهشان دروغ بگویی : پلیس و دوست دخترت!»
  • http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/jacknichol381459.html