تقوا

(تغییرمسیر از پرهیزکاری)

تقوا (پرهیزگاری) همچنین :پارسایی ، زهد موضوع این صفحه است.

گفتاوردهاویرایش

  • «بنیادی را که بر پرهیزگاری استوار است چیزی نلرزاند، و کشتزاری که آبِ تقوا خورَد، تشته نماند....»