ویکی‌گفتاورد:صفحه تمرین

  • «من آنم که رستم بود پهلون»
    • شاهنامه