ویکی‌گفتاورد:تغییر نامواره

به طور کلی این بحث دربارهٔ انجام تغییر نامواره است که آیا بشود یا نه ولی از آنجا که وجود یک جایگزین کار را بیشتر به جلو می‌برد بخشی هم برای طرح‌ها در نظر گرفته شده.این بحث در نهایت توسط مدیران جمعبندی و درصورت نیاز درخواست آن در فراویکی مطرح می‌گردد.

نکات مهم درباره نامواره‌هاویرایش

هر نامواره‌ای که برای این پروژه ساخته می‌شود باید:

  • از ناموارهٔ اصلی تبعیت کند.
  • فقط متن زیرین با فونت متناسب به زبان آن پروژه ترجمه شود.
  • باید تمام حقوق نامواره‌های طراحی شده به ویکی‌مدیا تعلق بگیرد دلیل اصلی آن محدودیت‌های حقوقی ست که در معرفی نمادهای یک شرکت وجود دارد.

طرح‌هاویرایش

لطفاً نظرات خود را در صفحهٔ گفتگو مطرح کنید.

 
توسط مهدي (غ) و با استفاده از فونت خودکار طراحی شده.
 
طراحی از شروین افشار ناموارهٔ کنونی.


منابع دیگرویرایش

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ