ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/ژوئیه


بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴
۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۳ ۲٬۷۲۶ ۶۸٬۲۱۷ ۱۰۱ ۹٬۲۲۹ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴
۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۹ ۲٬۷۳۱ ۶۸٬۲۴۹ ۱۰۱ ۹٬۲۳۶ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴
۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۹۸ ۲٬۷۳۲ ۶۸٬۲۶۰ ۱۰۱ ۹٬۲۴۳ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴
۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۰۶ ۲٬۸۳۴ ۶۸٬۳۸۷ ۱۰۱ ۹٬۲۴۵ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴
۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۴ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۴۵۳ ۱۰۱ ۹٬۲۴۸ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۴
۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۴ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۴۵۹ ۱۰۱ ۹٬۲۵۰ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۴
۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۳ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۴۷۱ ۱۰۱ ۹٬۲۵۸ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۴
۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۳ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۴۹۱ ۱۰۱ ۹٬۲۶۳ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۴
۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۳ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۴۹۹ ۱۰۱ ۹٬۲۶۷ ۲۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۹ تیر ۱۳۹۴
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۳ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۵۰۴ ۱۰۱ ۹٬۲۷۳ ۲۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۴
۱۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۲۰ ۲٬۸۴۳ ۶۸٬۵۲۱ ۱۰۱ ۹٬۲۷۶ ۲۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴
۱۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۳۱ ۲٬۸۷۳ ۶۸٬۵۷۱ ۱۰۱ ۹٬۲۸۱ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۴
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۳۹ ۲٬۸۷۹ ۶۸٬۶۰۸ ۱۰۱ ۹٬۲۸۴ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴
۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۳۶ ۲٬۸۷۹ ۶۸٬۶۱۶ ۱۰۱ ۹٬۲۹۰ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۴
۱۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۴۶ ۲٬۸۸۵ ۶۸٬۷۵۰ ۱۰۱ ۹٬۲۹۳ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۴
۱۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۵۸ ۲٬۸۹۴ ۶۸٬۸۰۵ ۱۰۱ ۹٬۲۹۸ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۶ تیر ۱۳۹۴
۱۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۸۸۶ ۲٬۹۶۰ ۶۸٬۹۵۴ ۱۰۱ ۹٬۳۰۴ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۴
۱۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۹۸۱ ۲٬۹۹۱ ۶۹٬۱۶۴ ۱۰۱ ۹٬۳۱۲ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۴
۱۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۰۱۱ ۳٬۰۱۲ ۶۹٬۲۷۵ ۱۰۱ ۹٬۳۱۳ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۴
۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۰۲۷ ۳٬۰۲۴ ۶۹٬۳۴۵ ۱۰۱ ۹٬۳۲۰ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۴
۲۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۰۸۰ ۳٬۰۴۴ ۶۹٬۴۸۱ ۱۰۱ ۹٬۳۲۳ ۲۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴
۲۲ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۰۸۴ ۳٬۰۴۸ ۶۹٬۵۰۹ ۱۰۱ ۹٬۳۲۷ ۲۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۰۴ ۳٬۰۵۶ ۶۹٬۵۸۹ ۱۰۱ ۹٬۳۲۹ ۲۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲ مرداد ۱۳۹۴
۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۲۱ ۳٬۰۶۸ ۶۹٬۶۴۲ ۱۰۱ ۹٬۳۳۰ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴
۲۵ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۳۷ ۳٬۰۷۳ ۶۹٬۸۶۹ ۱۰۱ ۹٬۳۳۵ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۴
۲۶ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۵۳ ۳٬۰۷۸ ۶۹٬۹۵۹ ۱۰۱ ۹٬۳۴۱ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴
۲۷ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۶۹ ۳٬۰۸۱ ۶۹٬۹۸۳ ۱۰۱ ۹٬۳۴۳ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴
۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۷۱ ۳٬۰۸۳ ۷۰٬۰۲۷ ۱۰۱ ۹٬۳۵۰ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴
۲۹ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۷۵ ۳٬۰۸۴ ۷۰٬۰۵۲ ۱۰۱ ۹٬۳۵۳ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۴
۳۰ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۱۷۷ ۳٬۰۸۴ ۷۰٬۰۵۹ ۱۰۱ ۹٬۳۵۵ ۳۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴
۳۱ ژوئیه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۳٬۲۳۲ ۳٬۱۰۶ ۷۰٬۲۳۰ ۱۰۱ ۹٬۳۶۲ ۳۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰