ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/ژوئن


بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۴
۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۵ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۴۰ ۱۰۱ ۹٬۱۳۱ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۴
۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۶ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۴۵ ۱۰۱ ۹٬۱۳۳ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴
۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۷ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۵۱ ۱۰۱ ۹٬۱۳۹ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴
۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۷ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۵۸ ۱۰۱ ۹٬۱۴۰ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۵ خرداد ۱۳۹۴
۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۷ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۶۳ ۱۰۱ ۹٬۱۴۵ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۸ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۷۶ ۱۰۱ ۹٬۱۴۷ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۸۳ ۱۰۱ ۹٬۱۴۸ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۴
۸ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۹۵ ۱۰۱ ۹٬۱۵۲ ۲۷ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴
۹ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۰۲ ۱۰۱ ۹٬۱۵۹ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴
۱۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۱۰ ۱۰۱ ۹٬۱۶۰ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴
۱۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۱۵ ۱۰۱ ۹٬۱۶۳ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۲ خرداد ۱۳۹۴
۱۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۳۷ ۱۰۱ ۹٬۱۶۵ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴
۱۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۴۲ ۱۰۱ ۹٬۱۷۰ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۴
۱۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۵۷ ۱۰۱ ۹٬۱۷۲ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
۱۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۹ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۹۶۲ ۱۰۱ ۹٬۱۷۷ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۴
۱۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۰ ۲٬۷۰۹ ۶۷٬۹۷۳ ۱۰۱ ۹٬۱۸۱ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۴
۱۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۱ ۲٬۷۰۹ ۶۷٬۹۸۰ ۱۰۱ ۹٬۱۸۵ ۲۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
۲۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۴ ۲٬۷۱۰ ۶۷٬۹۹۸ ۱۰۱ ۹٬۱۹۳ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۴
۲۱ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۴ ۲٬۷۱۰ ۶۸٬۰۱۹ ۱۰۱ ۹٬۱۹۴ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱ تیر ۱۳۹۴
۲۲ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۴ ۲٬۷۱۰ ۶۸٬۰۲۶ ۱۰۱ ۹٬۱۹۶ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲ تیر ۱۳۹۴
۲۳ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۱ ۲٬۷۱۰ ۶۸٬۰۳۴ ۱۰۱ ۹٬۱۹۹ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۹۴
۲۴ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۲ ۲٬۷۱۰ ۶۸٬۰۴۴ ۱۰۱ ۹٬۲۰۳ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۴ تیر ۱۳۹۴
۲۵ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۲ ۲٬۷۱۰ ۶۸٬۰۴۹ ۱۰۱ ۹٬۲۰۵ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴
۲۶ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۸ ۲٬۷۱۴ ۶۸٬۱۰۵ ۱۰۱ ۹٬۲۰۸ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۶ تیر ۱۳۹۴
۲۷ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۸ ۲٬۷۱۴ ۶۸٬۱۱۴ ۱۰۱ ۹٬۲۱۰ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۷ تیر ۱۳۹۴
۲۸ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۸ ۲٬۷۱۸ ۶۸٬۱۵۲ ۱۰۱ ۹٬۲۱۵ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۸ تیر ۱۳۹۴
۲۹ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۸۷ ۲٬۷۲۴ ۶۸٬۱۸۶ ۱۰۱ ۹٬۲۱۹ ۲۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴
۳۰ ژوئن ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۸۸ ۲٬۷۲۵ ۶۸٬۱۹۶ ۱۰۱ ۹٬۲۲۶ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰