ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/مه


بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۳ ۲٬۶۹۹ ۶۷٬۳۷۶ ۱۰۱ ۹٬۰۳۶ ۳۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۳ ۲٬۶۹۹ ۶۷٬۳۸۳ ۱۰۱ ۹٬۰۳۷ ۳۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۶ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۳۹۵ ۱۰۱ ۹٬۰۳۹ ۳۴ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۷ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۰۳ ۱۰۱ ۹٬۰۴۳ ۳۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۱۱ ۱۰۱ ۹٬۰۴۹ ۳۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۱۶ ۱۰۱ ۹٬۰۵۵ ۳۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۲۱ ۱۰۱ ۹٬۰۵۹ ۳۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۲۶ ۱۰۱ ۹٬۰۶۰ ۳۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۳۱ ۱۰۱ ۹٬۰۶۳ ۳۶ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۹۸ ۲٬۷۰۰ ۶۷٬۴۳۸ ۱۰۱ ۹٬۰۷۰ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۱۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۲ ۲٬۷۰۲ ۶۷٬۴۵۹ ۱۰۱ ۹٬۰۷۸ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۲ ۲٬۷۰۲ ۶۷٬۴۶۸ ۱۰۱ ۹٬۰۸۲ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۲ ۲٬۷۰۲ ۶۷٬۴۷۳ ۱۰۱ ۹٬۰۸۴ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱ خرداد ۱۳۹۴
۲۲ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۲ ۲٬۷۰۲ ۶۷٬۴۸۰ ۱۰۱ ۹٬۰۸۷ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۴
۲۳ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۱(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۳ ۲٬۷۰۲ ۶۷٬۴۹۸ ۱۰۱ ۹٬۰۹۱ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
۲۴ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۰۷ ۲٬۷۰۳ ۶۷٬۵۳۲ ۱۰۱ ۹٬۰۹۳ ۲۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۴
۲۵ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۱ ۲٬۷۰۵ ۶۷٬۵۶۵ ۱۰۱ ۹٬۰۹۹ ۲۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۴
۲۶ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۵ ۲٬۷۰۶ ۶۷٬۵۹۰ ۱۰۱ ۹٬۱۰۶ ۲۸ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴
۲۷ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۵ ۲٬۷۰۶ ۶۷٬۶۰۰ ۱۰۱ ۹٬۱۱۰ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۴
۲۸ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۱۸ ۲٬۷۰۷ ۶۷٬۶۲۳ ۱۰۱ ۹٬۱۱۶ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۸ خرداد ۱۳۹۴
۲۹ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۰ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۷۲۵ ۱۰۱ ۹٬۱۲۰ ۲۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
۳۰ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۷۰ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۱۰ ۱۰۱ ۹٬۱۲۲ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴
۳۱ مه ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۷۶۸ ۲٬۷۰۸ ۶۷٬۸۳۰ ۱۰۱ ۹٬۱۲۵ ۲۵ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰