ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/مارس


بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۰۹۸ ۲٬۷۰۹ ۶۴٬۹۴۸ ۱۰۱ ۸٬۷۸۶ ۳۳ ۱۰ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
۱۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۰۲ ۲٬۷۰۹ ۶۴٬۹۶۰ ۱۰۱ ۸٬۷۹۲ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
۱۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۱۹ ۲٬۷۲۱ ۶۴٬۹۹۳ ۱۰۱ ۸٬۷۹۶ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
۱۲ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۲۲ ۲٬۷۲۴ ۶۵٬۰۲۳ ۱۰۱ ۸٬۷۹۹ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
۱۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۳۰ ۲٬۷۲۵ ۶۵٬۰۴۶ ۱۰۱ ۸٬۸۰۶ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
۱۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۰ ۲٬۷۵۳ ۶۵٬۱۰۰ ۱۰۱ ۸٬۸۱۳ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
۱۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۴۱ ۲٬۷۵۳ ۶۵٬۱۰۷ ۱۰۱ ۸٬۸۱۵ ۳۴ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
۱۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۵۱ ۲٬۷۶۲ ۶۵٬۱۳۵ ۱۰۱ ۸٬۸۱۷ ۳۴ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
۱۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۱۶۴ ۲٬۷۶۵ ۶۵٬۱۶۸ ۱۰۱ ۸٬۸۲۰ ۳۴ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
۱۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۴۸۰ ۲٬۷۹۲ ۶۵٬۸۷۲ ۱۰۱ ۸٬۸۲۶ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۴۸۹ ۲٬۷۹۸ ۶۵٬۹۰۱ ۱۰۱ ۸٬۸۳۲ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
۲۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۴۹۲ ۲٬۸۰۰ ۶۵٬۹۲۱ ۱۰۱ ۸٬۸۳۶ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۴۹۶ ۲٬۸۰۴ ۶۵٬۹۶۴ ۱۰۱ ۸٬۸۴۲ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴
۲۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۵۴ ۲٬۸۰۹ ۶۶٬۰۹۳ ۱۰۱ ۸٬۸۵۰ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۵۵ ۲٬۸۱۰ ۶۶٬۱۰۸ ۱۰۱ ۸٬۸۵۴ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴
۲۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۶۱ ۲٬۸۱۳ ۶۶٬۱۳۶ ۱۰۱ ۸٬۸۶۲ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴
۲۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۶۱ ۲٬۸۱۳ ۶۶٬۱۴۷ ۱۰۱ ۸٬۸۶۵ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۷ فروردین ۱۳۹۴
۲۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۵۸ ۲٬۸۱۳ ۶۶٬۱۶۲ ۱۰۱ ۸٬۸۶۷ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
۲۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۶۱ ۲٬۸۱۳ ۶۶٬۱۸۳ ۱۰۱ ۸٬۸۶۹ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
۲۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۵۶۵ ۲٬۸۱۸ ۶۶٬۲۱۸ ۱۰۱ ۸٬۸۷۳ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۳۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۰۴ ۲٬۶۸۴ ۶۶٬۲۸۷ ۱۰۱ ۸٬۸۷۹ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰