ویکی‌گفتاورد:آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی/۲۰۱۵/آوریل


بایگانی آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
۲۰۱۵


Wikiquote-logo.svg آمار روزانه ویکی‌گفتاورد فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۴
۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۱۹ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۳۳ ۱۰۱ ۸٬۸۸۸ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴
۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۲۱ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۳۸ ۱۰۱ ۸٬۸۹۱ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۹۴
۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۶(گرینویچ) ۱۲٬۶۲۰ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۴۵ ۱۰۱ ۸٬۸۹۵ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۲۱ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۵۳ ۱۰۱ ۸٬۹۰۱ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۴
۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۲۳ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۷۱ ۱۰۱ ۸٬۹۰۵ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴
۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۲۳ ۲٬۶۹۰ ۶۶٬۳۹۱ ۱۰۱ ۸٬۹۱۰ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴
۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۳۰ ۲٬۶۹۱ ۶۶٬۴۴۳ ۱۰۱ ۸٬۹۱۶ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴
۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۰ ۲٬۶۹۲ ۶۶٬۵۱۴ ۱۰۱ ۸٬۹۱۸ ۳۳ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴
۱۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۲ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۵۳۷ ۱۰۱ ۸٬۹۲۳ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
۱۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۳ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۵۵۰ ۱۰۱ ۸٬۹۲۵ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴
۱۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۳ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۵۶۱ ۱۰۱ ۸٬۹۲۵ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴
۱۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۳ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۵۷۶ ۱۰۱ ۸٬۹۲۸ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴
۱۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۴ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۵۹۷ ۱۰۱ ۸٬۹۳۰ ۳۲ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴
۱۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۴ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۶۰۴ ۱۰۱ ۸٬۹۳۴ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴
۱۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۶ ۲٬۶۹۳ ۶۶٬۶۱۳ ۱۰۱ ۸٬۹۳۹ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴
۱۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۴ ۶۶٬۶۳۲ ۱۰۱ ۸٬۹۴۳ ۳۱ ۱۱ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴
۱۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۴ ۶۶٬۶۳۸ ۱۰۱ ۸٬۹۵۱ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴
۱۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۵ ۶۷٬۱۹۱ ۱۰۱ ۸٬۹۵۳ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۰ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۵ ۶۷٬۲۰۳ ۱۰۱ ۸٬۹۶۳ ۳۱ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۱ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۵ ۶۷٬۲۱۷ ۱۰۱ ۸٬۹۶۷ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۲ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۷۷ ۲٬۶۹۵ ۶۷٬۲۲۴ ۱۰۱ ۸٬۹۷۲ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۳ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۰ ۲٬۶۹۶ ۶۷٬۲۴۶ ۱۰۱ ۸٬۹۷۷ ۳۲ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
جمعه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۴ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۱ ۲٬۶۹۶ ۶۷٬۲۶۲ ۱۰۱ ۸٬۹۸۱ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۵ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۲ ۲٬۶۹۷ ۶۷٬۲۷۲ ۱۰۱ ۸٬۹۸۶ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۶ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۲ ۲٬۶۹۶ ۶۷٬۲۸۰ ۱۰۱ ۸٬۹۸۹ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۷ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۲ ۲٬۶۹۶ ۶۷٬۲۸۷ ۱۰۱ ۸٬۹۹۲ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۸ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۵ ۲٬۶۹۷ ۶۷٬۳۰۹ ۱۰۱ ۸٬۹۹۴ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
۲۹ آوریل ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۱۲٬۶۸۵ ۲٬۶۹۷ ۶۷٬۳۱۵ ۱۰۱ ۸٬۹۹۸ ۳۳ ۱۲ ۴ ۲ ۰ ۰