پدر پولدار، پدر بی‌پول - زبان‌های دیگر

پدر پولدار، پدر بی‌پول در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به پدر پولدار، پدر بی‌پول.

زبان‌ها