فرانسوا دو سلینیاک دو لا موت فنولون - زبان‌های دیگر