حماسه گیلگمش - زبان‌های دیگر

حماسه گیلگمش در ۱۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به حماسه گیلگمش.

زبان‌ها