باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* «این اجساد خبر از ویرانی دارند. آه مرگِ متکبر، در زندان ابدی تو چه جشنی برپاست که این همه شاهزاده را با ضربه‌ای چنین در خون خود غلتاندی؟»
برگرفته از ترجمه فارسی هملت به قلم علی سلامی
 
----[[# ftnref1|[1]]]  هوریشیو در دانشگاه ویتنبرگ به همراه هملت، فلسفه می‌خواند.
۶۷

ویرایش