سنگ‌نوشته‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

== آ، الف ==
== ب، پ ==
 
{{شعر}}
{{ب|به هرجا ناتوان دیدی توان باش|به سود مردم خامش زبان باش}}
{{ب|به زیر پای بی دستان زمین شو|به چشم زورمندان آسمان باش}}
{{ب|ستم کش را اگر دیدی بر آشوب| ستمگر را چو مشتی بر دهان باش}}
{{ب|یتیمی را به مهری شادمانکن|گل بی باغبان را باغبان باش}}
{{ب|چو افتد بر جبینت خط پیری|مکن افسردگی در دل جوان باش}}
{{ب|تو عمری در هوای خویش بودی|زمانی هم به فکر دیگران باش}}
{{ب||سنگ نوشته قبر [[یعقوبعلی شورورزی]]}}
{{پایان شعر}}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{{شعر}}
{{ب|این که خاک سیه اش بالین است|اختر چرخ ادب پروین است}}
کاربر گمنام