سنگ‌نوشته‌ها: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ب|تو عمری در هوای خویش بودی|زمانی هم به فکر دیگران باش}}
{{ب||سنگ نوشته قبر [[یعقوبعلی شورورزی]]}}
{{پایان شعر}}
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{{شعر}}
{{ب|این که خاک سیه اش بالین است|اختر چرخ ادب پروین است}}
{{ب|گرچه جز تلخی ایام ندید|هرچه خواهی سخنش شیرین است}}
{{ب||سنگ نوشته قبر [[پروین اعتصامی]]}}
{{پایان شعر}}
 
کاربر ناشناس