دارودسته‌های نیویورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* '''بیل کاتینگ''': پدر من جونش رو داد تا این کشور به آنجا برسه؛ و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
* '''بیل کاتینگ''': رفیقت، نمیتونه تو چشمم نگاه کنه این ویژگی جالبی نیست.
* '''تونی''': هیچ‌کس نمیتونه بیل، اونم وقتی که بازی می‌کنی.
* '''بیل کاتینگ''': خیابان‌های مارگاری، کراس، دویل، جذارن و لیتل واتل. هر کدوم از این خیابان‌ها یک انگشت من هستن و وقتی دستم رو ببندم می شه مشت؛ و میتونم هر وقت خواستم این مشت رو بزنم به شما.
* '''تونی''': اگه کلاه به سرها اینجا ببیننمون بیچاره مون میکنن!