دارودسته‌های نیویورکی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
== گفتگوها ==
*:: اسمت چیه؟
:: -آمستردام آقا.
 
:: -آمستردام آقاهستی؟ من هم نیویورک هستم.
----
 
* '''آقای توییت''':در هر شرایطی ظاهر قانون باید حفظ بشه...خصوصابشه… خصوصاً وقتی که نقض میشه.
-آمستردام هستی؟ من هم نیویورک هستم.
* '''بیل کاتینگ''': من و کشیش والان...والان… عین هم بودیم. فقط اعتقاداتمون فرق میکرد...می‌کرد… منو نکشت. مرد بزرگی بود. خیلی بزرگ...بزرگ… ولی من آخرش با یه قلب پر از کینه رفتم سراغش. .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعارو… واقعاً تنها مردیه که مرگش ارزش یادآوری رو داره.
 
* '''بیل کاتینگ''': پدر من جونش رو داد تا این کشور به انجاآنجا برسه؛ برسه.و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
* '''آقای توییت''':در هر شرایطی ظاهر قانون باید حفظ بشه...خصوصا وقتی که نقض میشه.
 
* '''بیل کاتینگ''': من و کشیش والان...عین هم بودیم.فقط اعتقاداتمون فرق میکرد...منو نکشت.مرد بزرگی بود.خیلی بزرگ...ولی من آخرش با یه قلب پر از کینه رفتم سراغش .چشمم رو درآورده بود و من هم خونش رو...واقعا تنها مردیه که مرگش ارزش یادآوری رو داره.
 
* '''بیل کاتینگ''': پدر من جونش رو داد تا این کشور به انجا برسه.و من بگذارم چند تا ایرلندی آشغال بیان توش؟..
 
* '''بیل کاتینگ''':رفیقت، نمیتونه تو چشمم نگاه کنه این ویژگی جالبی نیست.
'''تونی''':هیچکسهیچ‌کس نمیتونه بیل،اونمبیل، اونم وقتی که بازی میکنیمی‌کنی.
* '''بیل کاتینگ''':خیابانخیابان‌های هایمارگاری، مارگاری،کراس،دویل،جذارنکراس، دویل، جذارن و لیتل واتل. هر کدوم از این خیابان هاخیابان‌ها یک انگشت من هستن و وقتی دستم رو ببندم می شه مشت.مشت؛ و میتونم هر وقت خواستم این مشت رو بزنم به شما.
* '''تونی''':اگه کلاه به سر هاسرها اینجا ببیننمون بیچاره مون میکنن!
----
'''آمستردام''':اگه دهنت رو نبندی خودم این کار رو میکنممی‌کنم!
* '''بیل کاتینگ''':تو رو خدا نگاه کنین،پسرکنین، پسر پدر والان منو نجات داد تا آخرش خودش بکشتم.
* خدا رو شکر که وطن پرست میمیرممی‌میرم.
----
:: ''توئید'': «اولین قانون سیاست میگه رای‌ها نتیجه رو تعیین نمی‌کنن، شمارنده‌ها این‌کارو می‌کنن، شمارنده‌ها …»
 
== پیوند به بیرون ==
* '''بیل کاتینگ''':خیابان های مارگاری،کراس،دویل،جذارن و لیتل واتل.هر کدوم از این خیابان ها یک انگشت من هستن و وقتی دستم رو ببندم می شه مشت.و میتونم هر وقت خواستم این مشت رو بزنم به شما.
 
* '''تونی''':اگه کلاه به سر ها اینجا ببیننمون بیچاره مون میکنن!
 
'''آمستردام''':اگه دهنت رو نبندی خودم این کار رو میکنم!
 
* '''بیل کاتینگ''':تو رو خدا نگاه کنین،پسر پدر والان منو نجات داد تا آخرش خودش بکشتم.
 
* خدا رو شکر که وطن پرست میمیرم.
 
==پیوند به بیرون==
[[رده:فیلم‌ها]]
[[رده:فیلم‌های مارتین اسکورسیزی]]
[[رده:فیلم‌های تاریخی]]
[[رده:فیلم‌های جنایی]]
 
{{فیلم‌های مارتین اسکورسیزی}}