تفاوت میان نسخه‌های «غرر الحکم و درر الکلم»

گفتاورد اضافه کردم
جز (یک گفتاورد اضافه کردم)
(گفتاورد اضافه کردم)
 
 
«زکات علم نشر آن است.» (صفحه ۵)
 
«عقل بهترین بخشش خداوند است» (صفحه ۴۲۰)
 
«انسان نیکوسرشت از هیچ کس نمی ترسد» (صفحه ۲۵۳)
 
«حسود همیشه غمگین است» (صفحه ۳۶)
 
«دانش اساس صبر است» (صفحه ۲۴۹)
 
{{ناتمام}}
 
۳۸

ویرایش