تفاوت میان نسخه‌های «آدولف هیتلر»

'''[[W:آدولف هیتلر|آدولف هیتلر]]''' ([[۲۰ آوریل]] [[W:۱۸۸۹ (میلادی)|۱۸۸۹]] - [[۳۰ آوریل]] [[W:۱۹۴۵ (میلادی)|۱۹۴۵]])، پیشوای نازی، رهبر آلمان از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵.
 
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 183-S33882, Adolf Hitler retouched.jpg|thumb|چه کسی گفته است، من تحت حمایت ویژه پروردگار قرار ندارم؟]]
 
== گفتاورد ==
=== در کتابـ «نبرد من» ===
[[File:Erstausgabe_von_Mein_Kampf.jpg|thumb|باشد که این کتاب -نبرد من- چون ''سنگ ِسنگِ بنایی'' به کار آیدآید، ،کهکه من به ''کار مشترک''، ،اهدا میاهدا کنممی‌کنم.]]
* « قوی هاقوی‌ها هنگام تنهایی قوی تر هستند. »
* « مکتب دوران جوانی به منزلهمنزلهٔ یمادهٔ ماده ی اولیه یاولیهٔ اعمال آینده است. »
* « همیشه مردان خوب در منجلاب بدبختی دست و پا می زنندمی‌زنند. »
* « باشد که این کتاب -نبرد من- چون ''سنگ ِسنگِ بنایی'' به کار آیدآید، ،کهکه من به ''کار مشترک''، ،اهدااهدا می کنممی‌کنم. »
* « نتایجی که در جوانی به آن هاآن‌ها پی بردم؛۱بردم؛ ۱. تجزیه و انحلال امپراتوری اتریش شرط مقدماتی حفظ آلمان است. ۲. این که احساس ملی گراییملی‌گرایی به هیچ وجه با وطن پرستی سلطنتی یکی نیست. ۳. کاخ هاپسبورگ برای ملت آلمان بدبختی به بار آورد.»
* «یهودی ،یهودی، کسی نیست که آشتی پذیر باشد. باید همه را نابود ساخت .»
* «مذهب برای انها (یهودیان) بازیچه ایبازیچه‌ای است که می توانندمی‌توانند مانند سایر چیزها ان را از دیگران بدزدند.»
* « اگر یهودی با ایمان دیوانه کنند هایکنندهای که به مارکسیست دارد روزی در زمین ،زمین، در روی زمین پیروزی به دست بیاورد؛ تاج او روی مرگ عالم انسانی است و طولی نخواهدکشید که در روی زمین موجود زنده ایزنده‌ای باقی نخواهد ماند .»
* «انگلیسی هاانگلیسی‌ها مثال خوبی برای مردم جهان به شمار میمی‌روند روند انهاآنها به محافظه کاری خود ،خود، هرگز خود را به جائی نمی کشانندنمی‌کشانند که سرانجام دچار پشیمانی شوند؛ جنگ انهاآنها برای
ازادیآزادی خودشان است واگر نان ندارند خوب می دانندمی‌دانند که چگونه باید برای قاپیدن نان از دست دیگری دولت هادولت‌ها را به جان یکدیگر بیندازند. زمانی که ما برای به دست اوردنآوردن یک لقمه نان نقشه می کشیدیممی‌کشیدیم که با کدام دولت متحد شویم و از چه کسی کناره بگیریم انگلستان برای آزادی خودش از اتحادهای دول اروپا بهرهبهره‌برداری برداری میکردمی‌کرد . »
* «کسی که می خواهدمی‌خواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی که دست از مبارزه بردارد ،بردارد، آن هم در جهانی که هستی ان مربوط به مبارزه است استحقاق زنده ماندن ندارد.»
* « قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است .»
* « حقیقت همان دروغی است كهکه بارها و بارها تكرارتکرار شده است .»
* «انقلاب عظیمی را که ما در نظر داریم به وجود بیاوریم اساس انآن روی این فلسفه پایه گذاریپایه‌گذاری شده است که اگر خطر یهود از المان دور نشود دیر یا زود یهودیان دنیا را
می بلعندمی‌بلعند و آقا و فرمانروای دنیا خواهند شد .»
* «وقتی برنده میشویمی‌شوی نیازی به توضیح نداری! وقتی می بازی ،می‌بازی، چیزی برای توضیح دادن نداری!»
* «بهترین وسیله برای شکست یک ملت ،ملت، ناتوان ساختن انرژی و اراده یارادهٔ معنوی آن ملت است.»
 
== بدون منبع ==
* «حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است.»
 
* «قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند.»
* «حقیقت همان دروغی است که بارها و بارها تکرار شده است.»
* «اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی ... اما اگر بازنده شوی بهتر است آنجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.»
 
* «دروغهای کوچک همیشه خود را نمایان می‌کنند. دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که تصور دروغ بودن آن هم به ذهن کسی وارد نشود.»
 
* «قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است.»
* «قانون مثل تار عنکبوت میماند، فقط میتواند مگس های کوچک را شکار کند.»
* «حق همیشه با پیروزمندان جنگ است .»
 
* «مرگ سرنوشت بازندگان است.»
 
* «یک رهبر نابغه باید بتواند همهٔ دشمنان متفاوت خود را در یک دسته قرار دهد.»
* «اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی ... اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.»
* «انبوه مردم ساده‌تر فریب یک دروغ بزرگ را می‌خورند تا یک دروغ کوچک.»
 
 
* «دروغهای کوچک همیشه خود را نمایان میکنند.دروغ را آنقدر بزرگ بگویید که تصور دروغ بودن آن هم به ذهن کسی وارد نشود.»
 
 
* «قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است.»
 
 
* « حق همیشه با پیروزمندان جنگ است .»
 
 
* « مرگ سرنوشت بازندگان است.»
 
 
* «یک رهبر نابغه باید بتواند همه ی دشمنان متفاوت خود را در یک دسته قرار دهد.»
 
 
* «انبوه مردم ساده تر فریب یک دروغ بزرگ را می خورند تا یک دروغ کوچک.»
 
 
* «چه کسی گفته من تحت حمایت ویژه پروردگار قرار ندارم؟»
 
 
* «دروغ را بزرگ و ساده و مکرر بگو تا در نهایت باور کنند.»
* «از طریق استفادهٔ هوشمندانه و مکرر از پروپاگند؛ می‌توان مردم را متقاعد کرد که بهشت، جهنم است و پست‌ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.»
 
* «روحیه دشمن خودت را از درون تضعیف کن با کمک غافلگیر کردن و ترس و کارشکنی و به قتل رساندن. این جنگ آینده است.»
 
* «وقتی عقل از بین رفت، آخرین تصمیم متعلق به کسی است که اراده‌ای محکم داشته باشد و بهترین اسلحه دفاعی انسان در حملات شدید می‌باشد.»
 
* «... به هیچ وجه مهم نیست، وقتی فاتح شدیم، دیگر کسی دراین باره سؤالی نخواهد کرد.»
* «از طریق استفاده ی هوشمندانه و مکرر از پروپاگند؛ میتوان مردم را متقاعد کرد که بهشت، جهنم است و پست ترین شرایط زندگی مثل زندگی در بهشت است.»
* «در جهان پاسخ دو چیز را باید با خون داد، اشتباه و خیانت.»
 
* «کجا دیده شده است کسی بتواند با خشونت و سرنیزه عقیده‌ای را متزلزل سازد؟!.»
 
* «سروصدای زیاد خود به معنی تبلیغات منفی است!.»
* «روحیه دشمن خودت را از درون تضعیف کن با کمک غافلگیر کردن و ترس و کارشکنی و به قتل رساندن. این جنگ اینده است.»
* «قانون طبیعت این است که همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف می‌زند، ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟ !.»
 
* «طبیعت سرحدات سیاسی نمی‌شناسد!.»
 
* «یک روز فرا می‌رسد که به خاطر نکشتن هر یک یهودی من را نفرین می‌کنید.»
* «وقتی عقل از بین رفت،آخرین تصمیم متعلق به کسی است که اراده ای محکم داشته باشد و بهترین اسلحه دفاعی انسان در حملات شدید می باشد.»
* «قدرت در زوراست.»
 
* «به وسیله تبلیغات می‌توان جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد.»
 
* «شاید افرادی هم گاهی فکر می‌کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در ناامیدی فرورفته و همه چیز را مشکل می‌دانند به آن‌ها خواهند گفت این کار غیرممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به آنها خواهیم گفت این دلایل بی‌پایه است و احمق‌ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می‌کنند.»
* «... به هیچ وجه مهم نیست،وقتی فاتح شدیم،دیگر کسی دراین باره سوالی نخواهد کرد.»
* «وقتی برنده می‌شوی، نیازی به توضیح نداری! وقتی می‌بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!»
 
* «از درس تاریخ آنچه در خاطرات جوانان باقی می‌ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت‌های مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از ان نتیجه کلی نگرفته‌اند .»
 
*« در جهان پاسخ دو چیز را باید با خون داد،اشتباه و خیانت.»
 
 
*« کجا دیده شده است کسی بتواند با خشونت و سرنیزه عقیده ای را متزلزل سازد؟!.»
 
 
*« سروصدای زیاد خود به معنی تبلیغات منفی است!.»
 
 
*« قانون طبیعت این است که همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف می زند،ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟!.»
 
 
*« طبیعت سرحدات سیاسی نمی شناسد!.»
 
 
*« یک روز فرا میرسد که به خاطر نکشتن هر یک یهودی من را نفرین می کنید.»
 
 
*« قدرت در زوراست.»
 
 
*« به وسیله تبلیغات میتوان جهنم را بهشت و بهشت را جهنم نشان داد.»
 
 
* « شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به انها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند.»
 
 
* «وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری! »
 
 
* «از درس تاریخ آنچه در خاطرات جوانان باقی می ماند غیر از یک مشت اطلاعات بی فایده مانند تاریخ تولد چند سردار یا پادشاه چیز دیگری نبوده و سایر قسمت های مهم آن به کلی از یاد رفته و یا از ان نتیجه کلی نگرفته اند .»
 
== پیوند به بیرون ==
 
{{ویکی‌پدیا}}
 
کاربر ناشناس