عباس زریاب خویی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
[[Image:AbbasZaryab 003 IrajAfsharResearchTrove.jpg|thumb|left|]]
'''[[w:عباس زریاب خویی|عباس زریاب خویی]]''' ([[W:۲۰ مرداد|۲۰ مرداد]] [[W:۱۲۹۸|۱۲۹۸]] - [[W:۱۴ بهمن|۱۴ بهمن]] [[W:۱۳۷۳|۱۳۷۳]]) مورخ، ادیب، نسخه‌شناس، نویسنده و مترجم ایرانی.