تفاوت میان نسخه‌های «هرتا مولر»

۱۹ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
 
== دارای منبع ==
* '''قرار ملاقات (۱۹۹۷) '''
* «این مطلب: که چرا [[عشق]] همانند [[گربه]] ای پنجه کشان بیرون آمده و به مرور زمان کم‌کم همانند یک موش نیم خورده از بین می‌رود، یک راز واقعی است.»
* <small>صفحه </small>
* «برای پیاده‌روی بیرون می‌روی و [[دنیا]] آغوشش را برویت باز می‌کند.می‌کند؛ و قبل از آنکه حتی پاهایت را به شکل مناسبی دراز کنی، بسته می‌شود. اینجا و آنجا فقط ترق وتروق فانوس است.است؛ و نام آن را [[زندگی]] کردن می‌گذارند. به اندازه زحمت کفش پوشیدن هم ارزش ندارد .»
* <small>صفحهصفحهٔ ۸۰</small>
* ''' فرشته گرسنه(۲۰۱۲) '''
* «به سادگی می‌خواستم به جایی بروم که ندانند چه کسی هستم.»
* <small>صفحهصفحهٔ ۲</small>
* «چنان عمیقاً و برای مدت طولانی خودم رامقید به سکوت کرده بودم که هرگز نمی توانمنمی‌توانم از کلمات استفاده کنم . وقتی صحبت می کنم ،می‌کنم، خودم را بنوعی دیگر مقید می کنممی‌کنم
** <small>صفحهصفحهٔ ۳</small>
* «کلمات از بیرون آمده و مرا در برمی گرفتند ،گرفتند، من دزد خودم بودم.»
** <small>صفحهصفحهٔ ۴</small>
* «[[دنیا]] سالن مد نیست.»
** <small>صفحهصفحهٔ ۵</small>
* «افراد زیادی فکر می کنند می‌کنند بستن چمدان چیزی مانند آواز خواندن یا [[نماز ]] است که با تمرین یاد می گیریدیادمی‌گیرید
** <small>صفحهصفحهٔ ۶</small>
* «نمی دانمنمی‌دانم نمی‌توانم بخوابم بخاطر اینکه تلاش می‌کنم اشیا را بیاد بیاورم، یا تلاش می‌کنم آنها را بیاد بیاورم بخاطر اینکه نمی‌توانم بخوابم.»
* <small>صفحهصفحهٔ ۲۶</small>
* «می‌توانید به همه چیز فکر کنید. اما مطمئناً نمی‌توانید همه آنها را درک کنید.»
* <small>صفحهصفحهٔ ۶۱</small>
* «قانون ناگفته‌ای است که شما هرگز نباید شروع به [[گریه]] کنید حتی اگر دلایل زیادی برای اینکار داشته باشید.»
* <small>صفحهصفحهٔ ۶۸</small>
* «'''گرسنگی تقریباً تمام استعداد هنری را بر باد می‌دهد''' .»
* <small>صفحهصفحهٔ ۷۴</small>
 
* '''دنیا، دنیا، خواهر دنیا'''
 
وقتی نانم خشک است
 
وقتی دستم لیوان را فراموش می‌کند
 
وقتی تابوت مرا در خود بسته بندیبسته‌بندی می‌کند
 
شاید، آن زمان است که ازت خسته می‌شوم
وقتی ازت خسته می‌شوم
 
[[زندگی]] مایوسمأیوس کننده شده
 
و مرده‌ای است که دور انداخته می‌شود
* <small>صفحهصفحهٔ ۹۲</small>
 
* «انسانهای نیم رنج کشیده واقعاً نه مذکر هستند ،هستند، نه مونث ،مؤنث، بلکه بدون جنس هستند ،هستند، مثل اشیا .»
* <small>صفحه ۹۲</small>
** <small>صفحهصفحهٔ ۲۶۱۱۴۹</small>
 
* «خستگی صبر ترس است. ترس نمی خواهد نمی‌خواهد مبالغه کند . »
*«انسانهای نیم رنج کشیده واقعاً نه مذکر هستند ، نه مونث ، بلکه بدون جنس هستند ، مثل اشیا .»
** <small>صفحهصفحهٔ ۱۴۹۱۹۸</small>
* «داخل کمپ شکل ما مفرد است .»
*«خستگی صبر ترس است. ترس نمی خواهد مبالغه کند . »
** <small>صفحهصفحهٔ ۱۹۸۲۵۱</small>
* «غریبه بودن سخت است ،است، اما زمانی که تا این حد به طور غیر ممکنیغیرممکنی نزدیک هستید ،هستید، غریبه بودن غیر قابلغیرقابل تحمل است.»
*«داخل کمپ شکل ما مفرد است .»
** <small>صفحهصفحهٔ ۲۵۱۲۶۱</small>
*«غریبه بودن سخت است ، اما زمانی که تا این حد به طور غیر ممکنی نزدیک هستید ، غریبه بودن غیر قابل تحمل است.»
**<small>صفحه ۲۶۱</small>
 
== پیوند به بیرون ==