ناصر مکارم شیرازی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| alt1 = Colored dice with white background
| caption1 = در صفحات تاریخ درس‌های عبرت آموز فراوان وجود دارد. امروز تخت جمشید خاموش و قصرهای کسانی که در گذشته قدرت بی حساب داشتند ویران شده و با زبان بی زبانی به همگان درس می‌دهد.
| image2 =
| image2 = Deadly Road 44 of Iran Traffic collision - Nishapur road to Mashhad - Peugeot 405 with 5 seater - Four of them died at once- Nomvember 20,2013 02.JPG
| alt2 = Colored dice with checkered background
| caption2 = متاسفأنه هم‌اکنون خیابان‌ها از میدان جنگ هم خطرناک‌تر شده است...
| image3 =Mellat Bank Tower.jpg
| alt3 = Colored dice with checkered background
| caption3 = بانکداری اسلامی نباید آرام آرام به بانکداری غربی کشیده شود، متأسفانه برخی از بانک‌ها به این سمت و سو می‌روند، این یک آفت و تهدید است که باید مراقب آن بود؛ چراکه اگر کسب حرام و مشکوک شد برکت از آن خارج می‌شود.
۳۹٬۷۴۷

ویرایش