فهرست افراد بر پایه نام: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[پاپلی یزدی|پاپلی یزدی، محمدحسین]]
* [[بوریس پاسترناک|پاسترناک، بوریس]]
* [[چزاره پاوزه|پاوزه، چزاره]]
* [[لینوس پاولینگ|پاولینگ، لینوس]]
* [[ازرا پاوند|پاوند، ازرا]]
۵۶

ویرایش