فهرست افراد بر پایه نام: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[حسین پناهی|پناهی، حسین]]
* [[مارسل پروست|پروست، مارسل]]
* [[فرناندو پسوآ|پسوآ، فرناندو]]
* [[کارل پوپر|پوپر، کارل]]
* [[جکسون پولاک|پولاک، جکسون]]
۵۶

ویرایش