ضرب‌المثل‌های انگلیسی: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
'''[[
 
__NOTOC__
 
[[#A|A]] - [[#B|B]] - [[#C|C]] - [[#D|D]] - [[#E|E]] - [[#F|F]] - [[#G|G]] - [[#H|H]] - [[#I|I]] - [[#J|J]] - [[#K|K]] - [[#L|L]] - [[#M|M]] - [[#N|N]] - [[#O|O]] - [[#P|P]] - [[#R|R]] - [[#S|S]] - [[#T|T]] - [[#U|U]] - [[#V|V]] - [[#W|W]] - [[#X|X]] - [[#Y|Y]]
 
== A ==
* {{چپ‌چین}}"A poor workman blames his tools."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کارگر بی‌مهارت، ابزار کارش را مقصر می‌داند.»
** مترادف فارسی: ''«عروس نمی‌توانست [[رقص|برقصد]]، می‌گفت زمین کج است.»''یا " وقتی زمین سفت است ،است، گاو از چشم گاو می بیندمی‌بیند ."
 
* {{چپ‌چین}}"A bird in the hand is worth two in the bush." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه «یک پرنده‌پرنده در دست، بهتر از دوتا روی [[درخت]] است.»
** مترادف فارسی: ''«سرکه نقد به از حلوای نسیه.»''
* {{چپ‌چین}}"Absence makes the heart grow fonder."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «دوری باعث علاقمندی می شودمی‌شود
** مترادف فارسی: ''«دوری و [[دوستی]].»''
* {{چپ‌چین}}"A cat may look at a king."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «شاید که [[گربه]] به شاهی نظر کند.»
** مترادف فارسی: ''«به [[اسب]] شاه گفته [[یابو]].»''
* {{چپ‌چین}}"A chain is no stronger than its weakest link."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «استحکام زنجیر بیشتر از حلقه ضعیفش نیست .» [[ویلیام شکسپیر]] در نمایش‌نامه [[ژولیوس سزار]]
* {{چپ‌چین}}"A coward dies a thousand times before his death. The valiant never taste of death but once." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «ترسو هزاربار پیش از [[مرگ]] می‌میرد. آدم نترس فقط یکبار مزه مرگ را می‌چشد.»
** مترادف فارسی: ''«ترس برادر مرگ است.»''
** مترادف فارسی: ''«ترسو مرد!»''
* {{چپ‌چین}}"A creaking door hangs longest." and "A creaking gate hangs long." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «دری که غژغژ می‌کند عمرش بیشتر است.»
** مترادف فارسی: ''«اجلاجل‌برگشته برگشته می میردمی‌میرد نه بیمار سخت.»''
* {{چپ‌چین}}"Actions speak louder than words." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «صدای عمل رساتر از حرف است.»
** مترادف فارسی: ''«دو صد گفته چون نیم کردار نیست.»''
* {{چپ‌چین}}"Advice when most needed is least heeded."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هرجا که پند و اندرز لازم آید، کمتر گوش شنوا است»
* {{چپ‌چین}}"A fool and his money are easily parted."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «احمق و پولش به راحتی از هم جداشدنی هستند»
مشابه فارسی:"تا [[مجنون|ابله]] در جهانه، مفلس در نمیمانددرنمی‌ماند"
* {{چپ‌چین}}"A fox smells its own lair first." and " A fox smells its own stink first."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «[[روباه]] بوی گندش را زودتر از دیگران استشمام می‌کند»
** مترادف فارسی: ''«چوب را که بلند کنی، [[گربه]] دزده فرار می‌کند»''
* {{چپ‌چین}} "A friend in need is a friend indeed."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «به هنگام نیاز، [[دوستی|دوست]] واقعی شناخته می‌شود.»
** مترادف فارسی: ''«[[دوستی|دوست]] آن باشد که گیرد دست دوست// در پریشان‌حالی و درماندگی»''
* ترجمه: «دوست واقهی کسی است که درموقع مشکلات همراه ماست.»<ref>American Eng proverbs</ref>
* {{چپ‌چین}}"After a storm comes a calm."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «پس از طوفان، آرامش گسترده می‌گردد.»
* {{چپ‌چین}}"After dinner sit a while, after supper walk a mile."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «بعد از نهار کمی استراحت کنید، بعد از شام یک کیلومتر راه بروید.»
* {{چپ‌چین}}"A good beginning makes a good ending."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک شروع خوب، پایان خوبی در پی دارد.»
** خلاف فارسی: ''«خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می رودمی‌رود دیوار کج» [[مولوی]]''
* {{چپ‌چین}}"A good man in an evil society seems the greatest villain of all."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «انسان نیک در جمع اشرار، شریرترین آن‌ها به نظر می‌رسد.»
* مترادف فارسی : "با بدان منشین که صحبت بد/گرچه پاکی تو را پلید کند/آفتابی بدین بزرگی را/پاره ایپاره‌ای ابر ناپدید کند"
* {{چپ‌چین}}"A good surgeon has an eagle's eye, a lion's heart, and a lady's hand." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک جراح خوب دارای چشمی همانند [[عقاب]]، دلی مثل [[شیر]] و دستی زنانه است.»
* {{چپ‌چین}}"A guilty conscience needs no accuser."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک وجدان گناه‌کار به سرزنش دیگران محتاج نیست»
* {{چپ‌چین}}"A jack of all trades is master of none." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کسی که همه [[کار]] انجام می‌دهد استاد هیچ‌هیچ [[کار]]ی نیست.»
** مترادف فارسی: ''« همه‌کاره و هیچ‌کاره.»''
* {{چپ‌چین}}"A lie has no legs."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «دروغ پا ندارد.»
** مترادف فارسی: ''«دروغگو تا در خانه‌اش.»''
* {{چپ‌چین}} "A lie can be halfway around the world before the truth gets its boots on."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «حقیقت تا چکمه‌هایش را بپوشد، دروغ نیمی از جهان را دور زده است.» منسوب به [[وینستون چرچیل]]
* {{چپ‌چین}} "A little knowledge is a dangerous thing."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «[[دانش]] ناقص خطرناک است.»
** مترادف فارسی: ''«نیم‌طبیب خطر جان، نیم‌فقیه خطر ایمان»''
** تمثیل: ''«دوکس دشمن ملک و دینند یکی پادشاه بی حلم و دیگری [[زاهد]] بی [[دانش|علم]]» [[سعدی]]''
** تمثیل: ''«آن‌که نداند رقمی بهر نام// به ز فقیهی که بود ناتمام» [[امیر خسرو]]''
* {{چپ‌چین}}"A merry heart makes a long life." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «دل‌شاد بودن، عمر انسان را طولانی می‌کند.»
* {{چپ‌چین}} A miss by an inch is a miss by a mile. {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «لغزش در عمل چه یک اینچ، چه یک مایل.»
** مترادف فارسی: ''«آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب»''
* {{چپ‌چین}} "A penny saved is a penny earned." منسوب به [[فرانکلین]]{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هر پول سیاهی که پس‌انداز شود، سودی است که کسب شده است.»
** مترادف: ''«قطره قطره است وانگهی [[دریا]]»''
* {{چپ‌چین}} "A person is known by the company he keeps."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «شخص به اطرافیانش شناخته می شودمی‌شود»
** مترادف فارسی: ''«تو اول بگو با کیان [[دوستی]]// پس‌آنگه بگویم که تو کیستی» [[سعدی]]''
* {{چپ‌چین}}"A picture is worth a thousand words."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «تصویر از هزاران جمله گویاتر است»
** مترادف فارسی: ''«زلیخا گفتن و یوسف شنیدن// شنیدن کی بود مانند دیدن»''
* {{چپ‌چین}}"A pot of milk is ruined by a drop of poison."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک بادیه پر از شیر به قطره‌ای زهر، فاسد می‌گردد»
** مترادف فارسی: «یک بز گر همه گله را گر میکندمی‌کند»
* {{چپ‌چین}}"A rolling stone gathers no moss."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «بر سنگ غلطان سبزه نروید»
** مترادف فارسی: ''«که بر سنگ گردان نروید نبات» [[سعدی]]''
* {{چپ‌چین}}"A sound mind in a sound body."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «مغز سالم در بدن سالم»
** اصل لاتینی: ''«mens sana in corpore sano»''
** مترادف فارسی: ''«عقل سالم در بدن سالم است»''
* {{چپ‌چین}} منسوب به [[بنیامین فرانکلین]] "A stitch in time saves nine." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک بخیه بموقع، از نه بخیه (دیگر) جلوگیری می کندمی‌کند»
** مترادف فارسی: ''«یک ضربه کاری از ضربات بعدی جلوگیری می‌کند»''
* {{چپ‌چین}}"All cats love fish but hate to get their paws wet."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هر [[گربه|گربه‌ای]] [[ماهی]] را [[دوستی|دوست]] دارد اما از اینکه پنجولش خیس شود بیزار است»
** مترادف فارسی: ''«نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود؛ مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!»''
* {{چپ‌چین}}"All flowers are not in one garland."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هیچ گلستانی تمام انواع [[گل]]‌ها را ندارد»
** مترادف فارسی: ''«[[گل]] بی‌علت و بی‌عیب خداست» [[پروین اعتصامی]]''
* {{چپ‌چین}}"All frills and no knickers."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «زینت فراوان، بدون شلوار»
** مترادف فارسی: ''«هرچه داره به بر داره، به خونه دست خر داره»''
* {{چپ‌چین}}"All good things come to an end."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هرچیز خوبی به پایان می‌رسد»
* {{چپ‌چین}}"All hat and no cattle"{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: همه کلاه است، پیش‌بند وجود ندارد»
** مترادف فارسی: ''«همه '''من''' هستند، هیچ‌کس '''نیم‌من''' نیست»''
* {{چپ‌چین}}"All roads lead to Rome."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «همه راه‌ها به رم راه‌برند»
** مترادف فارسی: ''«هرجا بری آسمون همین رنگه»''
* {{چپ‌چین}}"All's fair in love and war."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «در عشق و جنگ، انجام هركاريهرکاری روا است»
** معادل فارسيفارسی: «هدف وسيلهوسیله را توجيهتوجیه مي‌كندمی‌کند»
* {{چپ‌چین}}"All's well that ends well."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «خوب چيزيچیزی است كهکه پايانشپایانش خوش باشد»
** مترادف فارسيفارسی: "شاهنامه آخرش خوش است"
** متضاد فارسی: ''«خشت اول چون نهد معمار کج// تا ثریا می‌رود دیوار کج» [[مولوی]]''
* {{چپ‌چین}} "All that glisters is not gold."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هرچه می‌درخشد طلا نیست»
** مترادف فارسی: ''«هرچه می‌درخشد طلا نیست»''
** مترادف فارسی: ''«هر گردی گردو نیست»''
* {{چپ‌چین}}"All things come to he who waits."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هرکه صبر کند به همه چیز می‌رسد»
** مترادف فارسی: ''«گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی»''
* {{چپ‌چین}}"All work and no play makes Jack a dull boy."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «هم‌اش [[کار]] بدون سرگرمی، جک را به بچه‌ای خل تبدیل می‌کند»
* {{چپ‌چین}}"An apple a day keeps the doctor away."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «خوردن یک‌عدد سیب در روز، شما را از مراجعه به دکتر بي‌نيازبی‌نیاز مي‌كندمی‌کند»
* {{چپ‌چین}}"[[An eye for an eye]] and a tooth for a tooth."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «چشم برای چشم و دندان برای دندان» [[انجیل عهد عتیق]]
** مترادف: ''«چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان»''
* {{چپ‌چین}}"Another man's poison is not necessarily yours."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «آنچه برايبرای دیگران سم است، لزوماً برای تو سم نيستنیست»
** مترادف لاتینی: ''"One man's medicine is another man's poison."''
** ترجمه: ([[دارو]]ی یکی، کشنده دیگری است)
* {{چپ‌چین}}"An ounce of prevention is worth a pound of cure."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک اونس پیش‌گیری بهتر از یک پاوند مداوا است»
** مترادف فارسی: ''«چرم را تا [[سگ]] نبرده باید حفظ کرد»''
** مترادف فارسی: ''«گوشت را نباید دم چنگ [[گربه]] گذاشت»''
** مترادف فارسيفارسی: "پيشگيريپیشگیری بهتر از درمان است"
* {{چپ‌چین}}"April showers bring May flowers."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «[[باران|رگبار]] آوریل، باعث فراوانی [[گل]] در ماه مه است»
** مترادف فارسيفارسی: "رنج امروز باعث آسايشآسایش فردا است"
* {{چپ‌چین}}"Ask and you shall receive."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «سؤال کن تا بیابیبیآبی»
** مترادف فارسی: ''«پرسان پرسان می‌روند هندوستان»''
* {{چپ‌چین}}"Ask me no questions, I'll tell you no lies."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «از من نپرس تا به تو دروغ نگویم»
* {{چپ‌چین}}"Ask no questions and hear no lies."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «نپرس تا دروغ نشنوی»
* {{چپ‌چین}}"As you make your bed, so you must lie in it."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «رختخوابت را که پهن کردی باید در آن هم بخوابی»
** مترادف فارسی: ''«آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته»''
** مشابه فارسی: ''«خودکرده را تدبیر نیست»''
** مترادف فارسی: ''«خودم کردم که لعنت بر خودم باد.»''
* {{چپ‌چین}}"As you sow, so shall you reap."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «چوکاشتی باید بدروی»
** مترادف فارسی: ''«چو جو کاشتی، جو حاصل آید»''
** مترادف فارسی: ''«هرچه بکاری، همان بدروی»''
* {{چپ‌چین}}"A watched kettle (pot) never boils."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کتری که موظب‌اش باشی هرگز نمی‌جوشد»
** مشابه فارسی: ''«اگر خودم بالای سرش بودم پسر می‌زایید»''
* {{چپ‌چین}}"A woman's work is never done."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «[[کار]] زن پایان‌پذیر نیست»
** مترادف فارسی: ''«کار دختر نکردنش بهتر.»''
** بیتی از شعر: ''"A man may work from sun to sun, but a woman's work is never done"''
** ترجمه: (مرد اگر از طلوع تا به غروب در تلاش معاش دل‌بنداست// زن همیشه به کارکارِ ِخانهخانه خویش چست و چالاک در جهداست»
** مترادف فارسی: ''«کار کدبانو (کار منزل) تمام‌شدنی نیست»''
* {{چپ‌چین}}"A woman needs a man like a fish needs a bicycle."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «یک زن به مرد همان‌قدر محتاج است که یک [[ماهی]] به دوچرخه» (طنز)
* {{چپ‌چین}}"A word to the wise is enough" (or "sufficient."){{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کلمه‌ای به [[دانا]] کفایت کند»
** اصل لاتینی: ''«Verbum sapienti saepet.»''
** مترادف فارسی: ''«در خانه اگر کس است یک حرف بس است»''
* {{چپ‌چین}}"A word spoken is past recalling."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «جمله‌ای که گفته شد قابل بازگشت نیست»
** متراف فارسی: ''«تیری که رها شد به چله باز نگرددبازنگردد»''
* {{چپ‌چین}}" «Barking dogs seldom bite."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «سگی که واق واق می‌کند، به ندرت گاز می‌گیرد»
* مترادف فارسی: «سگ لاینده، گیرنده نباشد»
* مترادف فارسيفارسی: "سگيسگی كهکه واق واق مي‌كنه،می‌کنه، گاز نمی گيرهگیره"
* مترادف فارسيفارسی: "از آن نترس که هایکه‌های و هو دارد، از آن بترس که سر به تو دارد"
* "Be careful what you wish for, you might just get it."
*
"Be careful what you wish for, you might just get it."
 
* ترجمه: «چیزی را که برای دیگران آرزو می‌کنی ممکن است نصیب خودت شود»
* مترادف فارسی: هرچه برای خود می پسندی ،می‌پسندی، برای دیگران بپسند»
* مترادف فارسيفارسی: "چاه كنکن هميشههمیشه جاش ته چاست"
* "Beauty is in the eye of the beholder."
*
"Beauty is in the eye of the beholder."
 
* ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
* مترادف فارسی: «علف به دهن بزی شیرین است»
* مترادف فارسيفارسی: "هركسيهرکسی يهیه عقيده‌ايعقیده‌ای داره" يایا "عقيدهعقیده هركسهرکس برايبرای خودش محترمه"
* "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
*
"Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
 
* ترجمه: «زیبایی سطحی است اما زشتی تا استخوان نفوذ می‌کند»
* مترادف فارسيفارسی: "سيرتسیرت آدم بايدباید نيكونیکو باشه، نه صورتش".
* "Beauty may open doors but only virtue enters."
*
"Beauty may open doors but only virtue enters."
 
* ترجمه: «زیبایی درهای بسته را می‌گشاید اما فقط پرهیزگاران داخل می‌شوند»
* "Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."
*
"Beer before liquor, you'll never be sicker, but liquor before beer and you're in the clear."
 
* ترجمه: «آبجو پیش از لیکور سالم نیست، اما لیکور پیش از آبجو سرحال‌آورنده است»
* "Beggars can't be choosers."
*
"Beggars can't be choosers."
 
* ترجمه: «گدا، انتخاب‌کننده نیست»
* مترادف فارسيفارسی: "دندان اسب پيش‌كشيپیش‌کشی را نمي‌شمرندنمی‌شمرند!"
* "Better be alone than in bad company."
*
"Better be alone than in bad company."
 
* ترجمه: «تنهایی بهتر از بودن در جمع دوستان بد است»
* مترادف فارسی: «دلا خو کن به تنهایی که از تن‌ها بلا خیزد»
* "Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."
*
"Better to be thought a fool, than to open your mouth and remove all doubt."
 
* ترجمه: «اگر به نظر ابله آیی، بهتر از آن است که دهانت را باز کنی و بلاهتت ثابت شود»
* مترادف فارسی: پستۀپستهٔ بی مغز چون لب وا کندواکند رسوا شود
* مترادف فارسيفارسی: "تا مرد سخن نگفته باشد//عيب و هنرش نهفته باشد"
* "Better late than never."
*
"Better late than never."
 
* ترجمه: «تأخیر داشتن بهتر از هرگز نرسیدن است»
* مترادف فارسی: «دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است»
* "Better safe than sorry."
*
"Better safe than sorry."
 
* ترجمه: «ایمنی بهتر از تأسف است»
* مترادف فارسی: «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی»
* مترادف فارسی: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد// دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست» سعدی
* "Better the devil you know than the devil you don't."
*
"Better the devil you know than the devil you don't."
 
* ترجمه: «ابلیس آشنا بهتر از ناآشنا است»
* مترادف فارسيفارسی: "فعلا نقد را بچسب، نسيهنسیه را كيکی ديدهدیده!"
* "Birds of a feather flock together."
*
"Birds of a feather flock together."
 
* ترجمه: «پرندگان همجنس با هم پرواز می‌کنند»
* مترادف فارسی: «کبوتر با کبوتر، باز با باز// کند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز»
* "Bitter pills may have blessed effects."
*
"Bitter pills may have blessed effects."
 
* ترجمه: «داروی تلخ شفابخش‌تر است»
* "Blood is thicker than water."
*
"Blood is thicker than water."
 
* ترجمه: «خون از آب غلیظ‌تر است»
* مترادف فارسی: «اول خویش، سپس درویش»
* مترادف فارسيفارسی: "چراغيچراغی را كهکه به خانه رواست، به مسجد حرام است"
* "Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)
*
"Blood will out." (This has a parallel in Chaucer: Murder will out.)
 
ترجمه: «خون فوران خواهد کرد» بر اساس نقل‌قولی از شاسر: قتل برملا خواهد شد»
 
مترادف فارسی: خون به ناحق ریخته پایمال نمی شودنمی‌شود.
* "Boys will be boys." A Latin proverb
 
*
"Boys will be boys." A Latin proverb
 
* ترجمه: «پسربچه، پسربچه خواهد بود»
* اصل لاتینی: «Sunt pueri pueri, pueri puerilia»
* ترجمه: «پسربچه، پسربچه است و می‌خواهد بازی‌های پسرانه کند»
* "Brain is better than brawn."
*
"Brain is better than brawn."
 
* ترجمه: «عقل، بهتر از زور بازو است»
* "Bread is the staff of life."
*
"Bread is the staff of life."
 
* ترجمه: «نان، قوت زندگی است»
* مترادف فارسيفارسی: "شكمشکم نباشه، هيچيهیچی نيستنیست"
* مترادف فارسيفارسی: "شكمشکم از همه چيزچیز مهم‌تره"
* "Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."
*
"Breakfast like a king, lunch like a prince, dine like a pauper."
 
* ترجمه: «صبحانه مانند یک شاه، نهار مثل یک شاهزاده، شام مثل یک فقیر»
* مترادف فارسی: «صبحانه را تنها، ناهار را با دوستان و شام را با دشمنت صرف کن»
* "Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."
*
"Butter is gold in the morning, silver at noon, lead at night."
 
* ترجمه: «کره در صبح مانند طلا، در ظهر مانند نقره، در شب مثل سرب است»
 
== C ==
* {{چپ‌چین}}"Chance favors the prepared mind."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «بخت به یاری اندیشه‌های پیشرو وارد میدان می‌شود.» [[لویی پاستور]]
* {{چپ‌چین}} "Cider on beer, never fear; beer upon cider, makes a bad rider."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «از نوشیدن شراب سیب روی آبجو هرگز نترس؛ اما نوشیدن آبجو روی شراب سیب سوارکار بدی از تو می‌سازد.»
* {{چپ‌چین}}"Close but no cigar."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «نزدیک بود، اما صحيحصحیح نبود»
** مترادف فارسيفارسی: "خوب گفتي،گفتی، وليولی نه آنچه بايدباید مي‌گفتيمی‌گفتی".
* {{چپ‌چین}}"Close only counts in horseshoes and hand-grenades."{{پایان چپ‌چین}}
 
* {{چپ‌چین}}"Clothes make(th) the man."
* ترجمه: «احترام مرد به لباس است.»
** مترادف فارسی: ''«آستین نو پلو بخور!»''
* {{چپ‌چین}} "Clothes don't make the man."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «احترام مرد به لباس نیست.»
** مترادف فارسی: ''«آدم را به جامه نشناسند»''
** تمثیل: ''«لباس طریقت به تقوا بود// نه در جبه و دلق و خضرا بود»''
** تمثیل: ''«تن آدمی شریف است به جان آدمیت// نه همین لباس زیباست نشان آدمیت» [[سعدی]]''
* {{چپ‌چین}}"Common sense ain't common."
* ترجمه: «همه‌گان از شعور برخوردار نیستند.» [[ولتر]]
* {{چپ‌چین}} "Cowards die many times, but a brave man only dies once."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «آدم ترسو چندین بار می‌میرد، اما آدم شجاع فقط یکبار.»
** مترادف فارسی: ''«ترسو مرد»''
** مترادف فارسی: ''«ترس برادر مرگ است»''
* {{چپ‌چین}} "Cross the stream where it is the shallowest."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «از کم‌عمق‌ترین محل رودخانه گذر کن!»
** مترادف فارسی: ''«بی‌گدار به آب نزن!»''
* {{چپ‌چین}}"Curiosity killed the cat. Satisfaction brought it back"{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «کنجکاوی باعث مرگ [[گربه]] است، رضامندی زندگی دوباره به او می‌بخشد.»
** مترادف فارسيفارسی: "فضوليفضولی موقوف!"
** تمثيلتمثیل: "فضول را بردند جهنم، گفت هيزمشهیزمش تره".
* {{چپ‌چین}}"Cut your coat according to your cloth."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: «جامه خود را به اندازه پارچه‌ات بدوز!»
** مترادف فارسی:'' «پا را به اندازه گلیم خود دراز کن!»''
* {{چپ‌چین}}"Charity begins at home."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسيفارسی: "چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!"
 
== D ==
* {{چپ‌چین}} "Do unto others as you would have done to you"{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "آنطور با دیگران رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند"
** مترادف فارسيفارسی: "آنچه را برايبرای خود نمي‌پسندينمی‌پسندی برايبرای ديگراندیگران نيزنیز مپسند".
* {{چپ‌چین}} "Doctors make the worst patients."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't burn your bridges before they're crossed."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't burn your bridges behind you."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: پل هایپل‌های پشت سرت را خراب نکن
* {{چپ‌چین}} "Don't change horses in midstream."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسی: وسط دعوا نرخ تعیین نکن
* {{چپ‌چین}} "Don't count your chickens before they're hatched."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسی: "جوجه را آخر پاییز می شمارندمی‌شمارند"
* {{چپ‌چین}} "Don't cross a bridge until you come to it."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسی: "چو فردا رسد فکر فردا کنیم"
* {{چپ‌چین}} "Don't cry over split milk.{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "برای شیر ریخته گریه نکن."
** مترادف فارسی : "حسرت روغن ریخته را مخور."
** مترادف فارسيفارسی: "آب ريختهریخته جمع شدنىشدنی نيستنیست."
* {{چپ‌چین}} "Don't cut off your nose to spite your face."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't have too many irons in the fire."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't make a mountain out of a molehill."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسيفارسی: "از کاه، کوه نساز"
* {{چپ‌چین}} "Don't mend what ain't broken."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't put all your eggs in one basket."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: همه‌یهمهٔ تخم‌مرغ‌هایت را در یم سبد نگذار
** معنی: همه‌یهمهٔ دارایی‌ات را روی یک چیز سرمایه‌گذاری نکن
* {{چپ‌چین}} "Don't put the cart before the horse."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "اسب رو پشت گاری نبند"
** مترادف فارسی: "سرنا از ته نمي‌زنندنمی‌زنند"
** مترادف فارسيفارسی: "سرنا را از سر گشادش نمي‌زنندنمی‌زنند"
* {{چپ‌چین}} "Don't shut the barn door after the horse is gone."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't shut the gate after the horse has bolted."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Don't spit into the wind."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "باد که میوزدمی‌وزد تف نکن"
** مترادف فارسی: "مثل تف سربالا میمونه"
* {{چپ‌چین}} "Don't throw out the baby with the bathwater."{{پایان چپ‌چین}}
* {{چپ‌چین}} "Doubt is the beginning, not the end, of wisdom."{{پایان چپ‌چین}}
ترجمه: [[شک]] کردن شروع فرزانگی است نه پایان آن.<br />{{سخ}}
مشابه: [[شک]] کاروان‌سرای خوبی است، منزل‌گاه خوبی نیست.<br />{{سخ}}
[[شک]] منزل عبور است نه منزل سکون<br />
 
* {{چپ‌چین}} "Do or die{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "انجام بده یا بمیر"
* "Eat when you're hungry, and drink when you're dry."
* "East or West, home is best."{{پایان چپ‌چین}}
معادل فارسی: هیچ‌جا [مثل] خونه‌یخونهٔ آدم نمی‌شه.
{{چپ‌چین}}
* "Education is a subversive activity."
* "Empty barrels make the most sound."<br />{{سخ}}
Similar to "Empty vessels make the most noise."<br />{{سخ}}
Possible interpretation: The person who has nothing to say, often speaks most.{{پایان چپ‌چین}}
ترجمه: بشکه‌های خالی صدای‌شان بلندتر است.<br />{{سخ}}
معادل فارسی: طبل هرچه توخالی‌تر صدایش بلندتر.
{{چپ‌چین}}
* "Every man has a price."هر کسی یه قیمتی داره.
* "Every rule has its exception."
* "Everything comes to him who waits."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
مثل فارسی: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.<br />{{سخ}}
معادل قرآنی: اِنَّ الله مَعَ الصابرین -> همانا خدا با صابرین است.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "Every why has a wherefore."
== F ==
{{چپ‌چین}}
* "Faith will move mountains."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: ایمان کوه‌ها را جابه‌جا می‌کند.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
** Based on a Christian [[New Testament]] passage.
* "Faint heart ne'er won fair lady."
* "Familiarity breeds contempt."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: قرابت، حرمت را از بین می‌برد.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "Fine feathers make fine birds."
* "Fretting cares make grey hairs."
* "Friend to all is a friend to none."
* "Friend in need is a friend indeed n<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* معادل فارسی: دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان‌حالی و درماندگی
 
* "Give and take is fair play."
* "Give a dog a bad name and hang him."
* "Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه:اگر به کسی یه ماهی بدهی یک روز سیرش کرده‌ای، اگه به او ماهی‌گیری یاد بدهی یک عمر سیرش کرده‌ای.
{{چپ‌چین}}
* "God cures and the physician takes the fee."
* "Good eating deserves good drinking."
* "Good fences make good neighbors."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: حصار خوب، همسایه‌تو خوب می‌کنه.<br />
* مشابه در فارسی: مواظب مالت باش همسایه‌تو دزد نکن.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
** From the [[Robert Frost]] [[poem]] 'Mending Wall'.
* "Great oaks from little acorns grow."
* "Greed loses what it has gained." {{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: طمع به همه چیز، از دست دادن همه چیز است.<br />{{سخ}}
{{پایان چپ‌چین}}
 
* "[[Hair of the dog]] that bit you."
* "Half a loaf is better than none."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: نصف نان بهتر از هیچی.<br />
* معادل: ''کاچی به از هیچی''<br />
* مترادف: چراغ موشیچراغ موشی بِه زِ خاموشی
{{چپ‌چین}}
* "Handsome is as handsome does."
* "Hard cases make bad law."
* "Hard words break no bones."
* "Haste makes waste."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: عجله باعث اتلاف می‌شود.<br />
* معادل فارسی: ''عجله کار شیطان است.''<br />
* معادل فارسی: ''آدم عجول [دست‌پاچه] کار را دوبار می‌کند.''<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "Hawks will not pick out hawks' eyes."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: شاهین چشم شاهین را درنمی‌آورد.<br />
* معادل فارس: ''چاقو دسته‌یدستهٔ خود را نمی‌بُرَد.''<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "Health is better than wealth."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: سلامتی بهتر از توانگری است.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "Heaven hath no rage like love to hatred turned, Nor Hell a fury like a woman scorned."
* "Help a lame dog over a stile."
* "He that lives too fast, goes to his grave too soon."
* "He that will steal an egg will steal an ox."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که تخم‌مرغ می‌دزدد، در آینده گاو نر خواهد دزدید.<br />
* معادل فارسی: ''تخم‌مرغ‌دزد شتردزد می‌شود.''<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "He who hesitates is lost."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که [[تردید]] می‌کند، می‌بازد.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "He who laughs last laughs best."
* "He who laughs last laughs longest."
: Corollary, cynical: "He who laughs last didn't get the joke."
* "He who lives by the sword shall die by the sword."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که با شمشیر زندگی می‌کند با شمشیر می‌میرد.<br />
* معادل فارسىفارسی: چاه مكنمکن بهر كسى،کسی، اول خودت دوم كسىکسی.
{{چپ‌چین}}
** From the Christian [[New Testament]]
** Purely bluster and no substance.
* "Hindsight is 20/20."
* "His bark is worse than his bite."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: واق واق کردنش بدتر از گاز گرفتنش است.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "History repeats itself."
* "Home is where the heart is." هر جا که دل می رود،می‌رود، پای می رودمی‌رود.
* "Home is where you hang your hat."
* "Honesty is the best policy."
* "If at first you don't succeed, well, you're about average"
* "If a thing is worth doing, it's worth doing well."
* "If mama ain't happy, ain't nobody happy."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: اگر مامان خوش‌حال نباشه، هیچ‌کس خوش‌حال نیست.<br />{{سخ}}
{{چپ‌چین}}
* "If the cap fits, wear it."
* "It's better to give than to receive."
* "It's better to have loved and lost than never to have loved at all."
* "It's easy to be wise after the event."<br />{{سخ}}{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: بعد از حادثه زرنگ بودن آسان است.<br />
: مترادف فارسی: ''معما چو حل گشت آسان شود.''
{{چپ‌چین}}
{{چپ‌چین}}
* "It's not over till it's over."
** or, "It ain't over till it's over."
* "It's no use crying over spilt milk."
* "It's often a person's mouth broke their nose."
* "It takes two to make a quarrel."
* "It takes two to tango."
همه کسانی که درگیر هستند٬هستند، مقصرند.
* "It takes two to lie, one to lie and one to listen."
* "I would sooner die than lie." مردن را به دروغ گفتن ترجیح میدهممی‌دهم.
{{پایان چپ‌چین}}
 
{{چپ‌چین}}
* "Jack is as good as his master."
* "Jack of all trades, master of none." معادل فارسی: همه‌کاره‌یهمه‌کارهٔ هیچ‌کاره.
* "Jam tomorrow and jam yesterday, but never jam today."
* "Jove but laughs at lover's perjury."
== K ==
{{چپ‌چین}}
* "Keep a thing seven years and you will always find a use for it." هر چيزچیز كهکه خوار آيدآید يكیک روز به كارکار آيدآید.
* "Keep no more cats that catch mice."
* "Kill two birds with one stone." با یک تیر دو نشان زدن!
* "Knock and the door will be opened unto you."
{{پایان چپ‌چین}}
 
 
{{چپ‌چین}}
* "Lie down with dogs, wake up with fleas."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کنار سگ‌ها بخوابی، صبح با شپش بلند می‌شوی.
: مترادف فارسی: ''پسر نوح با بَدان بنشست خاندان نبوّتش گم شد''<br />
::::::::::''سگ اصحاب کهف روزی چند پیِ نیکان گرفت و مردم شد''
{{چپ‌چین}}
* "Little by little and bit by bit."قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود
* "Little enemies and little wounds must not be despised."
* "Liquor before beer and you're in the clear. Beer before liquor and you'll never be sicker."
* "Long absent, soon forgotten." از دل برود هر آن که از دیده برفت.
* "Look after the pennies and the pounds will look after themselves."
measure for measure by [[William Shakespeare]]
* "Make hay while the sun shines."
:ای که دستت می رسدمی‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
* ترجمه: تا آفتاب است علف را خشک کن.
: مترادف فارسی: ''تا تنور گرم است باید نان را چسباند.''
* "Money talks, bullshit walks."
* "More haste, less speed."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: عجله‌یعجلهٔ بیش‌تر سرعت کم‌تر.
: مترادف فارسی: ''عجله کار شیطان است.''
: مترادف فارسی: ''ره‌رو انست که آهسته و پیوست رَوَد.''
* "New brooms sweep clear."
* "New broom sweeps clean."
* "Noblesse oblige."
** [[French language|French]] expression: To be a member of the nobility carries obligations to care for the lower classes.
* "No cows, no cares."
* "No gain without pain."
نابرده رنج گنج میسر نمی شودنمی‌شود
* "No man can serve two masters."
** Christian [[New Testament]]
بی خبری خوش خبریست
* "No pain, no gain."
نابرده رنج گنج میسر نمی شودنمی‌شود
* "No pain, no injury."
* "No time to waste like the present."
* "Nothing succeeds like success."
* "No News Is Good News."
بی خبری خوش خبری است .<ref>American English Proverbs</ref>
{{پایان چپ‌چین}}
 
* "Penny wise, pound foolish."
* "People who live in glass houses shouldn't throw stones."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: کسی که در خانه‌یخانهٔ شیشه‌ای زندگی می‌کند نباید سنگ پرت کند.
: مترادف فارسی: ''کسی که بار شیشه دارد به دیوانه [دیگران] سنگ نمی زندنمی زند.''
{{چپ‌چین}}
* "Power corrupts; absolute power corrupts absolutely."
* "Practice makes perfect."{{پایان چپ‌چین}}
* مترادف فارسی: ''کار نيکونیکو کردن از پر کردن است.''<br />
: مترادف فارسی: ''کارکن تا استاد شوىشوی.''
{{چپ‌چین}}
* "Pray to God, but row towards the shore."
* "[[:en:Procrastination|Procrastination]] is the thief of time."
* "Put your faith in God, but keep your powder dry."
** Refers to gunpowder; in the early days of firearms, powder was loaded into the gun before each shot. Wet powder won't fire.
{{پایان چپ‌چین}}
 
{{چپ‌چین}}
* "Rats desert a sinking ship."
* "Red sky at night: shepherd's delight. Red sky in the morning: shepherd's warning."
** Alternative: "Red sky at night: '''sailor's''' delight. Red sky in the morning: '''sailor''' take warning."
* "Rome wasn't built in a day."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: روم یک روزه ساخته نشد
** Christian [[New Testament]]
* "Sex is like war, both are exciting but neither informative."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: سـکسسکس و جنگ مثل هستند، هردو جذابند و هیچ‌کدام آموزنده نیستند.
{{چپ‌چین}}
* "Smile, and the world smiles with you. Cry, and you cry alone."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: وقتی می‌خندی همه‌یهمهٔ دنیا باهات می‌خندن، وقتی گریه می‌کنی تنهایی.
: مترادف فارسی: ''تا پول داریپول‌داری رفیقتم''
:::::: ''قربانِ [عاشق] بندِ کیفتم''
{{چپ‌چین}}
: مترادف فارسی: ''آب هرچه عمیق‌تر، آرام‌تر.'' / درخت هرچه پربارتر، سربه‌زیرتر.
{{چپ‌چین}}
* "Stretch your arm no further than your sleeve will rich."
** Possible Interpretation: Quiet people are often thoughtful.
* "Still waters run deep." از اون نترس که هایکه‌های و هو داره [از اون بترس که سر به تو داره]
* "Strike while the iron is hot."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: آهن را تا گَرْم است باید کوبید.
* "The pen is mightier than the sword." قلم از شمشیر قوی‌تر است.
* "The pitcher goes so often to the well that it comes home broken at last."
* "The pot calls the kettle black." {{پایان چپ‌چین}}
* مترادف فارسی: ''دیگ به دیگ میگه روت سیاه''
{{چپ‌چین}}
* "The proof of the pudding is in the eating."
* "The road to hell is paved with good intentions."
** Earlier variants of this proverb are recorded as'' "Hell is paved with good intentions." ''recorded as early as 1670, and an even earlier variant by [[Bernard of Clairvaux|Saint Bernard of Clairvaux]]'' "Hell is full of good intentions or desires." ''
* "There's no time like the present."
* "Think before you speak." سخن را سنجیده بزن
* "Those who live in glass houses shouldn't throw stones."
* "Time flies when you're having a good time." خوش بگذره، زود می‌گذره.
* "Time is money." وقت طلاست!
** This may be attributed to [[Benjamin Franklin|Franklin]].
* "This too, shall pass." این نیز بگذرد!
* "To each his own." عیسی به دینش، موسی به دینش
* "To err is human; to forgive is divine." انسانْ جایزالخطاست.
== V ==
{{چپ‌چین}}
* "Variety is the spice of life." تنوع چاشنی زندگی است
{{پایان چپ‌چین}}
 
== W ==
{{چپ‌چین}}
* "Waste not, want not."
* "We all make mistakes." انسان جایز الخطاست.
* "We are all in this together."
* "We must take the bad with the good."
* "What doesn't kill you, makes you stronger."انچهآنچه تو را نکشد، قویترت میکند می‌کند.
* "What goes around comes around." از هر دست بدی، از همون دست می‌گیری.
** You will eventually have to face the consequences of your actions towards others as people tend to behave toward you as you have behaved toward others.
* "What's sauce for the goose is sauce for the gander."
** Possible Interpretation: If something is good for one person, it is good for everyone;
** Alternative: "What's good for the goose is good for the gander."
* "When in Rome do as the Romans do." خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش! / اقلیت تابع اکثریت!
* "When the cat's away, the mice will play."چشم خورشید چو پنهان شودشود، ، شب پرهشب‌پره بازیگر میدان شود
* "When the going gets tough, the tough get going."
* "When you hear hoofbeats, think horses, not zebras."
* "Where one door shuts, another opens." خدا گر ز حکمت ببندد دری گشاید ز رحمت در دیگری
* "Where there's a will there's a way."خواستن توانستن است!
* "While the cat is away, the mice will play."
* "Who keeps company with the wolves, will learn to howl."
* "Whom we love best, to them we can say the least."
* "Why have a dog and bark yourself?"
** Asked of a leader who performs the work himself instead of distributing equally amongst his workers or subordinates. خواهان رهبری باش که کار هاکارها را خود انجام میدهدمی‌دهد به جای آنکه می خواهد می‌خواهد میان کارگران و زیر دستان تساوی بر قرار کند .
* "Why pay for the cow when the milk is free?"
** Why make a commitment when the benefits are available without the obligation? Commonly applied to sexual favors where "paying for the cow" refers to (a promise of) marriage.
* "Wide ears and short tongue are the best." آدمی را دو گوش دادند و یک زبان، یعنی دو بشنو و یک بگو/ کم گوی و گزیده گوی چون دُر [...]
* "Winners never cheat and cheaters never win." برنده هیچوقت تقلّب نمی کنه و متقلّب هیچوقت برنده نمیشه. مترادف فارسی:بار كجکج به منزل نميرسد نمی‌رسد!
* "Without sleep, no health."
* Worrying is like sitting in a rocking chair. It gives you something to do but it doesn't get you anywhere
{{پایان چپ‌چین}}
 
{{چپ‌چین}} "You can lead (take) a horse to water but you can't make it drink."
* See also [[Dorothy Parker]]: "You can lead a horticulture, but you cannot make her think."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "میتونی اسب رو ببری دم آب اما نمیتونی وادارش کنی که بخورش"
{{چپ‌چین}} "You can't have it both ways."
* "You can't have your cake and eat it too."
** مترادف فارسی: "هم خر و میخوای هم خرما؟"
{{چپ‌چین}} "You can't judge a book by its cover."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "از روی جلد کتاب نمیشه دربارهدربارهٔ اون قضات کرد"
** مترادف فارسی: "نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد"
{{چپ‌چین}} "You can't make an omelette without breaking eggs."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "نمیشه با دستی که تو جیبته گاو رو بدوشی"
{{چپ‌چین}} "You can't run with the hare and hunt with the hounds."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "نمیشه هم با خرگوش دوید و هم با سگ شکاری شکار کرد"
** تمثيلتمثیل: "شریک دزد و رفیق قافله."
** تمثيلتمثیل: "با گرگ دنبه میخوردمی‌خورد و با چوپان گریه میکندمی‌کند."
{{چپ‌چین}} "You can't teach an old dog new tricks.{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "نمیشه به یه سگ پیر شیرینکاری یاد داد"
مترادف فارسيفارسی: "نرود میخ آهنین در سنگ".
{{چپ‌چین}} "You can't teach grandma to suck eggs."{{پایان چپ‌چین}}
** مترادف فارسيفارسی: "جلوی قاضی و معلق بازی!"
{{چپ‌چین}} "You have to crawl before you can walk.{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "قبل از اینکه بتونی راه بری حتما باید بخزی"
{{چپ‌چین}} "You'll always miss 100% of the [basketball] shots you don't take."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "همیشه 100۱۰۰ درصد توپای پرتابی خودت رو که پرتاب نکردی گل نمیشه"
{{چپ‌چین}} "You need to bait the hook to catch the fish."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "برای شکار ماهی حتما باید سر قلاب طعمه بزاری"
* ترجمه: "هیچ وقت نمیدونی چی داری مگه زمانی که از دستش بدی"
{{چپ‌چین}} "You scratch my back and I'll scratch yours."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "پشتم رو خاروندي،خاروندی، پشتت رو خاروندم."
مترادف فارسيفارسی: "چيزيچیزی كهکه عوض داره، گله نداره"
{{چپ‌چین}} "You will not rise to the occasion, you will default to the level of your training"
"You lose some... and you win some... and some you don't even bother to play".{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "یه چیزیایی رو میبریمی‌بری یه چیزایی رو هم میبازیمی‌بازی اما نباید از بازی برنجی"
** معادل فارسيفارسی: "بازيبازی اشكنكاشکنک داره، سرشكستنكسرشکستنک داره".
{{چپ‌چین}} "You can't grease a "pig" so many times that he can't be greased one more time."{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: "به یه خوک که قبلا روغنی شده دیگه نمیتونی روغن بمالی"
 
== کار نیکو کردن از پر کردن است ==
* «اگر می خواهیمی‌خواهی آسایش داشته باشی، اول باید بدانی که همسایه ات کیست و بعد خانه را بخری.»
{{ناتمام}}