تفاوت میان نسخه‌های «نظامی گنجوی»

== بدون منبع ==
* «به آسان‌گذاری دمی می‌شمار// که آسان زید مرد آسان‌گذار»
* «به هنگام سختی مشو نا امیدناامید // کز ابر سیه بارد آب سپید // در چاره سازی به خود در مبند // که بسیار تلخی بود سودمند // نفس به که امید یاری دهد // که ایزد خود امیدواری دهد»
 
== دربارهٔ نظامی ==
کاربر ناشناس