عمر بن خطاب: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «ای فرزند خطاب! سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست شیطان از راهی که تو از آن گذر کنی نخواهد رفت.»
** ''[[محمد بن عبدالله]]''
* «مادامی که عمر در حیات باشد دروازه محکمی بر روی فتنهاسلام بسته شده وهمین که او از دنیا برود آن دروازه شکسته وفتنهواسلام آزاد می‌شود وبرون می‌جهد.»
** ''[[محمد بن عبدالله]]''از حذیقة بن الیمان صحابی
* «عمر بن الخطاب قبل از اسلام میان عرب در اختلافاتشان داوری می‌کرد.»
کاربر گمنام