هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

* آدمی در یک رود تنها یک مرتبه می‌تواند پا بگذارد؛ هر بار آب دیگری در بستر آن جریان دارد.
* هیچ کس در یک رود دو مرتبه پا نمی‌گذارد، زیرا رودخانه و فرد همان دو نیستند.
* [[خشونت]] عمدی بیشتراز بهآتش خاموشیهم می‌ماندآسان‌تر تاخاموش آتشمی‌گردد.
* تغییر به تنهایی تغییر نکردن است.
* مسیر رو به بالا و رو به پایین دقیقأ یکی هستند.
۳۱۶

ویرایش