هراکلیتوس: تفاوت بین نسخه‌ها

* برای خدا همه چیز زیبا، خوب و منصفانه است؛ انسان‌ها گرچه، گمان می‌کنند که برخی چیزها غیرمنصافانه و باقی منصفانه هستند.
* شخصیت سرنوشت است.
* نتایج بزرگ نیازمند خواسته‌های بزرگ هستند.
* تکرار پیاپی یک کار تنها یکنواختی نیست: کنترل شدن بجای کنترل کردن است.
* برای کسانی که روح بی‌خردی دارند چشم‌ها و گوش‌ها شاهدان ضعیفی هستند.
۳۱۶

ویرایش