باز کردن منو اصلی

تغییرات

* «بیا که رونق این کارخانه کم نشود// به‌[[زاهد|زهد]] همچو تویی یا به‌عیش همچو منی»
 
* «تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست // رهروراهرو گر صد هزار هنر دارد توکل بایدش »
 
* «بی پیر مرو تو در خرابات// هرچند سکندر زمانی»
کاربر گمنام