باز کردن منو اصلی

تغییرات

measure for measure by [[William Shakespeare]]
* "Make hay while the sun shines."
:ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
{{پایان چپ‌چین}}
* ترجمه: تا آفتاب است علف را خشک کن.
: مترادف فارسی: ''تا تنور گرم است باید نان را چسباند.''
کاربر گمنام